1. Domov
 2. Domácnosť
 3. Záhrada a dom
 4. HG čistič pomníkov 500 ml

HG čistič pomníkov 500 ml

HG čistič pomníkov 500 ml

HG čistič na pomníky dôkladne a bez problémov odstraňuje špinu, vtáčí trus a iné silné znečistenia na pomníkoch z mramoru alebo prírodného kameňa, omietku a múry. Použitie : Pred použitím…
7.50 

Nie je na sklade

HG čistič na pomníky dôkladne a bez problémov odstraňuje špinu, vtáčí trus a iné silné znečistenia na pomníkoch z mramoru alebo prírodného kameňa, omietku a múry.

Použitie :

 • Pred použitím odstráňte poistku.
 • Stlačte trysku na prednej strane a otočte o jednu štvrtinu.
 • HG čistič pomníkov nastriekajte zo vzdialenosti cca 5cm na znečistené miesta.
 • Pri plochách, ktoré sú pokryté nepoddajnou špinou, opakujte použitie opäť po 20-30 minútach.
 • Prípadné zostatkové zvyšky nechajte uschnúť a odstráňte handrou alebo metličkou. Po ukončení čistenia musia byť všetky plochy opláchnuté veľkým množstvom vody. Po použití otočte trysku späť o jednu štvrtinu (čím ju zablokujete).

Upozornenie :

 • Uchovávajte mimo dosah detí.
 • Skladujte a prevážajte v priamej polohe a v chladnom a tmavom priestore.
 • Podľa možností nestriekajte na rastliny a textílie.
 • Lesklé kovy okamžite opláchnite.
 • Biologicky rozložiteľný podľa vyhlášky 648/2004/EG.
 • Fľašu vyhadzujte do komunálneho odpadu len úplne vyprázdnenú a vypláchnutú.
 • H315 – Spôsobuje podráždenie kože.
 • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H400 – Vysoko toxický pre vodné organizmy.
 • EUH206 – Varovanie ! Nepoužívať s inými produktmi, ktoré môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
 • P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov.
 • P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 – Noste ochranné rukavice.
 • P305+P351+P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vypláchnite oči niekoľko minút vodou. Eventuálne odstráňte podľa možnosti kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej.
 • P501 – Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s lokálnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými zákonmi.

Súvisiace produkty

Menu