1. Domov
  2. Čistiace prostriedky
  3. Čistenie odpadov
  4. Mr. Muscle Drano čistič odtoku 1 l

Mr. Muscle Drano čistič odtoku 1 l

Mr. Muscle Drano čistič odtoku 1 l

Mr Muscle Drano – čistič odtoku – 1 L rýchly a účinný pri jednorazovom dávkovaní, odstraňuje najodolnejšie upchaté potrubiaAktívny do 5 minút – testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté…

8.20 

8 na sklade

Mr Muscle Drano – čistič odtoku – 1 L

rýchly a účinný pri jednorazovom dávkovaní, odstraňuje najodolnejšie upchaté potrubia
Aktívny do 5 minút – testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté vlasmi a mydlom).
Pri obzvlášť odolných upchatiach nechajte pôsobiť minimálne 30 minút.

DÔLEŽITÉ: Otvárajte opatrne. Nepoužívajte na toaletu. Nepoužívajte na hliník, pozlátené armatúry, emaily, chróm alebo iné citlivé povrchy.
Upozornenie: nepoužívajte spolu s inými produktmi

Použitie:
Pomaly nalejte do odtoku, 5 min. čakajte, použite teplú vodu.

Upozornenie a nebezpečenstvo:

Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid.

V spojení v kovmi môže spôsobovať koróziu. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenia očí. Veľmi jedovatý voči vodným organizmom s dlhodobým účinkom.

Nesmie sa dostať do rúk deťom. V prípade potreby lekárskej rady predložte balenie alebo etiketu. Nevdychujte výpary. Používajte ochranné rukavice/ochranu očí.

Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. PRI VDÝCHNUTÍ: Priveďte obeť na čerstvý vzduch a postarajte sa o neobmedzené dýchanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované kúsky oblečenia si okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite/osprchujte vodou. PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte s vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Uchovávajte uzatvorené. Uskladňujte len v originálnej nádobe. Podľa potreby si dôkladne umyte ruky.

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými produktmi, môže dôjsť k uvoľneniu nebezpečných plynov (chlóru).

Nádobu skladujte pevne uzatvorenú na chladnom mieste. Uchovávajte v priamej polohe. Produkt zlikvidujte len úplne vyprázdnený.

Údaje o účinných látkach a zloženie:

menej ako 5% bieliacich prostriedkov na báze getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/chlor/?&force_sid=f0d3008a683b7b821aba357e7a8fa54f">chlóru, menej ako 5% mydla, menej ako 5% amfotérnych tenzidov.
Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid.

Súvisiace produkty