1. Domov
  2. Čistiace prostriedky
  3. Čistenie odpadov
  4. Mr. Muscle Drano čistič odtoku 500 ml

Mr. Muscle Drano čistič odtoku 500 ml

Mr. Muscle Drano čistič odtoku 500 ml

Mr Muscle Drano – čistič odtoku – 500ml Aktívny do 5 minút – testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté vlasmi a mydlom).Pri obzvlášť odolných upchatiach nechajte pôsobiť minimálne 30…

6.90 

3 na sklade

Mr Muscle Drano – čistič odtoku – 500ml

Aktívny do 5 minút – testovaný v laboratóriu v kúpeľni (potrubie upchaté vlasmi a mydlom).
Pri obzvlášť odolných upchatiach nechajte pôsobiť minimálne 30 minút.

DÔLEŽITÉ: Otvárajte opatrne. Nepoužívajte na toaletu. Nepoužívajte na hliník, pozlátené armatúry, emaily, chróm alebo iné citlivé povrchy.
Upozornenie: nepoužívajte spolu s inými produktmi

Použitie:
Pomaly nalejte do odtoku, 5 min. čakajte, použite teplú vodu.

Upozornenie a nebezpečenstvo:

Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid.

V spojení v kovmi môže spôsobovať koróziu. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenia očí. Veľmi jedovatý voči vodným organizmom s dlhodobým účinkom.

Nesmie sa dostať do rúk deťom. V prípade potreby lekárskej rady predložte balenie alebo etiketu. Nevdychujte výpary. Používajte ochranné rukavice/ochranu očí.

Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. PRI VDÝCHNUTÍ: Priveďte obeť na čerstvý vzduch a postarajte sa o neobmedzené dýchanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované kúsky oblečenia si okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite/osprchujte vodou. PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte s vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Uchovávajte uzatvorené. Uskladňujte len v originálnej nádobe. Podľa potreby si dôkladne umyte ruky.

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými produktmi, môže dôjsť k uvoľneniu nebezpečných plynov (chlóru).

Nádobu skladujte pevne uzatvorenú na chladnom mieste. Uchovávajte v priamej polohe. Produkt zlikvidujte len úplne vyprázdnený.

Údaje o účinných látkach a zloženie:

menej ako 5% bieliacich prostriedkov na báze getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/chlor/?cur=1">chlóru, menej ako 5% mydla, menej ako 5% amfotérnych tenzidov.
Obsahuje natriumhypohlorid, hydroxid sodný a amine,C12-18-alkyldimetyl-N-oxid.

Súvisiace produkty