RAID sprej proti mravcom 400 ml

RAID sprej proti mravcom 400 ml

Použitie : Nádobu pred každým použitím dôkladne potriasť. Pre okamžitý účinok priamo nastriekať na hmyz (asi 1 sek.). Pre dlhodobý účinok nastriekať na všetky úkryty, škáry, otvory na dverách a…
6.50 

5 na sklade

Použitie :

 • Nádobu pred každým použitím dôkladne potriasť.
 • Pre okamžitý účinok priamo nastriekať na hmyz (asi 1 sek.).
 • Pre dlhodobý účinok nastriekať na všetky úkryty, škáry, otvory na dverách a oknách (vzdialenosť – približne 1 m, asi 5 s/bežný meter), až kým plocha nebude mierne vlhká.
 • Miestnosti po postreku vyvetrať aspoň na 15 minút.
 • Povlak postreku chráni až po dobu 4 týždňov.
 • Plochy postreku je možne bez problémov umyť bežnými čistiacimi prostriedkami. Podľa potreby, alebo po každom umytí postrek treba zopakovať.
 • Pri veľmi citlivých materiáloch sa odporúča overiť znesiteľnosť materiálu.

Zloženie :

 • Aerosól obsahuje Cypermethrin 0,1/100 g, Imiprothrin 0,1g/100g, N-10138

Upozornenie :

 • Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Pri zahriatí môže vybuchnúť.
 • Veľmi jedovaté pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom.
 • Uchovávať mimo dosahu detí.
 • V prípade potreby lekárskej pomoci uchovať obal a štítok výrobku.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť oči opatrne vyplachovať vodou. V prípade potreby podľa možnosti odstrániť kontaktné šošovky. Ďalej vyplachovať.
 • Chrániť pred slnečným žiarením. Nevystavovať teplote vyššej ako 50 °C.
 • Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
 • Nestriekať proti otvorenému ohňu alebo iným zdrojom zapálenia.
 • Neprepichovať ani nepodpaľovať, ani po spotrebovaní.
 • Nevdychujte aerosól.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • Opakovaný kontakt môže viesť ku krehkej alebo popraskanej pokožke.
 • Riaďte sa návodom na použitie.
 • Nestriekajte na ľudí či zvieratá. Terária, akvária, klietky na zvieratá pred použitím odstráňte, alebo prikryte. Ventiláciu akvária pred použitím vypnite.
 • Potraviny alebo predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, pred použitím odstráňte, alebo prikryte. Uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmív.
 • Elektrické spotrebiče pred použitím odpojte.
 • Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
 • Nádoby odhoďte do zbernej nádoby na hodnotné látky len po úplnom vyprázdnení. Čiastočne prázdne nádoby odhoďte do zbernej nádoby na problémový odpad.

Úplná účinnosť do: pozri spodok nádoby.

Súvisiace produkty

Menu