Zľava
  1. Domov
  2. Čistiace prostriedky
  3. Umývanie riadu
  4. Prostriedky do umývačky riadu
  5. Leštidlá
  6. GLANZ MEISTER leštidlo do umývačky riadu 920 ml

GLANZ MEISTER leštidlo do umývačky riadu 920 ml

GLANZ MEISTER leštidlo do umývačky riadu 920 ml

Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu umývačky. Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale. Varovanie : H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.…
3.90 

19 na sklade

Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu umývačky.

Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Varovanie : H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné okuliare. P305 + P351 + P338
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu.
Obsahuje: menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky.

Súvisiace produkty

Menu