Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu 920 ml

Glanz Meister leštidlo do umývačky riadu 920 ml

Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu umývačky. Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale. Varovanie : H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.…
Katalógové číslo: 01468

4.40 

12 na sklade

Pri použití sa riaďte pokynmi výrobcu umývačky.

Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Varovanie : H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné okuliare. P305 + P351 + P338
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu.
Obsahuje: menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky.

Súvisiace produkty

Zľava